JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

 

Optics-World

 

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op Optics-World aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Optics-World schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Optics-World.
1.4 Optics-World is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

1.5 Sommige producten zijn uitsluitend leverbaar voor overheden, informeer altijd voor uw bestelling of het product geleverd kan worden aan particulieren.
1.6 U dient zelf te controleren of de bestelde producten toegestaan zijn in uw land, wij leveren conform de Nederlandse wetgeving en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele inbeslagname of boetes. Controleer altijd of u het product mag importeren (met of zonder vergunning).

 

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Optics-World komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@optics-world.nl.
2.3 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 50% van factuur waarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper.

2.4 Wanneer Optics-World een product heeft besteld dat speciaal is besteld door de klant en niet veel voorkomend is kan Optics-World hierop bepalen dat men een tegoedbon krijgt van het verschuldigd bedrag, of het product niet retour kan zenden. Tevens geld dit ook voor een openstaande bestelling, wanneer deze speciaal op verzoek is besteld kan deze niet worden geannuleerd, dit geld ook voor producten van Flir/Armasight (Dit omdat hiervoor een STA is getekend) en producten waarvoor een export vergunning is aangevraagd of afgegeven.


Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op Optics-World zijn in euros en inclusief BTW, en exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Optics-World tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

3.4 Bij producten waar geen prijs staat omschreven geld de volgende voorwaarden dat deze producten uitsluitend aan overheden worden verkocht en de prijs individueel per aanvraag/bestelling word aangeboden op verzoek.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via Optics-World kan op de volgende wijze worden betaald: - Contante betaling met uitzondering van ''Dual-Use'' producten en producten welke onder de ''exportregelgeving ML 1 D'' toegekend zijn (afhalen, bezorgen door Optics-World tegen afgesproken tarief), per bank of giro vooraf. En via Paypal in overeenstemming.

4.2 verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: - bezorging door PostNL tegen de dan geldende tarieven.

4.3 Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

4.4 Indien in  het factuurbedrag uitdrukkelijk een  kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
4.5 Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
4.6 Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
4.7 Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard. Verkoper doet hierbij een beroep op zijn eigendomsrecht.
4.8 Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

4.9 Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van . € 11,50 Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van  € 11,50.

4.10 Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.  Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Optics-World streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 2 weken te leveren(enkel van toepassing op voorraad producten), wanneer het product niet op voorraad is en speciaal dient te worden besteld zijn wij afhankelijk van de levertijd van de producent en/of leverancier, bij producten met een export restrictie dient Optics-World een export vergunning aan te vragen bij de Douane (CDIU), Optics-World heeft geen invloed op de duur van de afgifte van de export vergunning, dit kan tot 12 weken duren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

5.3 Optics-World levert volgens de Nederlandse wet. En levert producten die toegestaan zijn in Nederland. Optics-World is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verbodenheid van onze producten in uw land. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of de producten toegestaan zijn in uw land. U kunt op ons geen enkele schade verhalen. U kunt geen schade op ons verhalen bij mogelijk in beslagnamen etc. U bent zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor het invoeren uw bestelling in uw land.

Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Optics-World is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Optics-World.
7.4 Als Optics-World om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

 

Artikel 8. Embargo countries.

We versturen geen producten naar de volgende landen:

Afghanistan, Belarus, Central African Republic, Cuba, Cyprus, Eritrea, Fiji, Iran, Iraq, Cote d'Ivoire, Lebanon, Libya, North Korea, Syria, Vietnam, Myanmar, China, Haiti, Liberia, Rwanda, Russia, Somalia, Sri Lanka, Republic of the Sudan (Northern Sudan), Yemen, Zimbabwe, Ukraine, Venezuela, Democratic Republic of the Congo, Serbia. 

Weder export naar deze landen is verboden, ook het (tijdelijk) uitvoeren naar deze genoemde landen. Bij eventueel vermoeden van doorlevering of uitvoeren naar de genoemde landen zullen wij niet over gaan tot levering.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Europese sanctie map: https://sanctionsmap.eu/#/main

 

Artikel 9. Bestellingen buiten Europa.

Optics-World.nl verstuurd geen warmtebeeld of nachtzicht apparatuur vanaf GEN1 buiten Europa tenzij de bestemming binnen de volgende landen is: Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland met inbegrip van Liechtenstein, Verenigde Staten van Amerika, voor deze landen hebben wij een permanente uitvoervergunning EU 001 voor DUAL-USE goederen. Deze goederen worden wel altijd gemeld via de expediteur bij de Douane (DHL).

 

Artikel 10. Goederen conform de militaire goederenlijst.

Optics-World.nl levert alleen goederen die onder de militaire goederenlijst vallen binnen de Benelux zonder export vergunning (vrijstelling export regelgeving). Buiten de Benelux is hiervoor een export vergunning benodigd van het CDIU. Hiervoor dient de eind gebruiker/klant ten alle tijden een End-Use Statement te ondertekenen. Goederen die hieronder vallen uit ons assortiment zijn thermische richtkijkers (richtkijkers met beeldversterking ML 1 D.). Deze worden buiten de Benelux uitsluitend verzonden na ontvangst van een vergunning voor uitvoer van het CDIU. Wanneer een richtkijker speciaal ontworpen is voor enkel militair gebruik bij de overheid kan deze onder de export regelgeving vallen ML 1.

 

For Flir/Armasight we need for each customer an End-User form (BIS 711)

 

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Optics-World niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geldigheid van weergegeven prijzen
Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarden van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Optics-World weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Informatie van derden
Optics-World is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks

© Copyright

Op alle tekst, afbeeldingen publicaties van deze rust copyright.